โรงงานผลิตกาแฟสำเร็จรูปในไทย ต้องผ่านมาตรฐานอะไรบ้าง

โรงงานกาแฟ-มาตรฐาน

ผู้ผลิตส่วนใหญ่ที่ริเริ่มก่อตั้งโรงงานผลิตกาแฟสำเร็จรูป อาจจะมองเพียงแค่ขั้นตอน กระบวนการการผลิต การตลาดกาแฟที่ได้รับความนิยมมากที่สุดขณะนี้สำคัญที่สุด หลาย ๆ คนอาจะมองข้ามไปถึงมาตรฐานของโรงงานผลิตกาแฟที่ทุกแบรนด์ต้องมี เพื่อให้ผู้บริโภคเชื่อมั่นถึงความสะอาด และกรรมวิธีต่าง ๆ ของการผลิตว่าปลอดภัยทุกกระบวนการการผลิตตามมาตรฐานที่กำหนดไว้คือ ในเรื่องของการออกแบบโครงสร้าง อาคารผลิต และการเลือกทำเล ที่ตั้งซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อม ต้องอยู่ในบริเวณที่สะอาด ลดโอกาสการก่อให้เกิดการปนเปื้อน รวมทั้งการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้สถานที่ผลิตดำเนินการได้อย่างเหมาะสม ถูกสุขลักษณะและสุขาภิบาลที่ดี สามารถป้องกันการปนเปื้อนจากอันตรายต่าง ๆ ที่อาจะเข้าสู้กระบวนการการผลิต ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ถือเป็นหลักการเบื้องต้นของหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตได้

ในส่วนของบริเวณที่ผลิต ต้องแยกบริเวณที่ผลิตอาหารออกเป็นสัดส่วนไม่ปะปนกับที่อยู่อาศัย หรือที่ผลิตยาและวัตถุมีพิษ อีกทั้งควรจัดให้มีพื้นที่พอเพียง ที่จะติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตให้เป็นไปตามลำดับขั้นตอนการผลิต และแบ่งแยกให้เป็นสัดส่วนเพื่อป้องกันการปนเปื้อน เช่น โรงงานผลิตโดยเฉพาะบริเวณเตรียมวัตถุดิบ ต้ม ปรุงผสม เคี่ยว และบรรจุ ควรกั้นเป็นห้องมิดชิดและบริเวณที่ใช้ในการทำแห้ง ควรมีการป้องกันฝุ่น แมลง และสัตว์นำโรคต่าง ๆ ควรมีการระบายอากาศและความชื้นอย่างเพียงพอเพื่อลดการปนเปื้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ หรือฝุ่นละอองจากการผลิต เพื่อให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก รวมไปถึงการจัดแสงสว่างอย่างเพียงพอโดยเฉพาะในจุดที่มีผลต่อการควบคุมอันตรายในอาหาร และการติดตั้งหลอดไฟ ควรมีฝาครอบหลอดไฟ เพื่อป้องกันไม่ให้เศษแก้วจากหลอดไฟตกลงสู่อาหารที่กำลังผลิต

เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการผลิต จัดเป็นเครื่องมือสำคัญในการผลิตอาหารที่จะทำให้สามารถควบคุมการผลิตอาหารให้เกิดความปลอดภัยไม่เป็นแหล่งสะสมคราบสกปรก อันอาจปนเปื้อนลงสู่อาหารได้ ดังนั้นเครื่องมือเครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆ จะต้องทำจากวัสดุที่เหมาะสม มีการออกแบบและติดตั้งอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ รวมทั้งสามารถล้างทำความสะอาดได้ง่ายโดยเฉพาะในส่วนที่สัมผัสอาหารโดยตรงเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสะสมคราบสกปรกอันอาจปนเปื้อนลงสู่อาหารได้ ซึ่งเป็นการช่วยลดหรือขจัดอันตรายในอาหารได้อย่างเหมาะสมตามขั้นตอนของกระบวนการผลิต ตลอดจนสามารถป้องกันการปนเปื้อนจากอุปกรณ์ลงสู่อาหารได้อีกด้วย

                อีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญในมาตรฐานของโรงงานก็คือ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการผลิต เป็นปัจจัยสำคัญอันจะทำให้การผลิตเป็นไปอย่างถูกต้องตามขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน รวมทั้งสามารถป้องกันการปนเปื้อนจากการปฏิบัติงานและตัวบุคลากรเอง เนื่องจาร่างกายเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคและสิ่งสกปรกต่าง ๆ ที่อาจปนเปื้อนลงสู่อาหารได้ซึ่งการปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่ถูกสุขลักษณะอาจเป็นสาเหตุของการปนเปื้อนของอันตราย ทั้งทางด้านกายภาพเคมีและจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดความเจ็บป่วยต่อผู้บริโภคได้ ดังนั้นบุคลากรต้องมีสุขภาพดี ควรดูแลรักษาสุขภาพ และความสะอาดส่วนบุคคลอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งผ่านการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาจิตสำนึก และความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องเหมาะสม

                หากโรงงานกาแฟเป็นไปตามมาตรฐานตามที่ GMP กำหนดไว้แล้ว ก็มาถึงขั้นตอนการขอ อย. หรือ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นส่วนราชการในระดับกรมของประเทศไทย สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีหน้าที่ในการดําเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ปกป้องและคุ้มครองสุขภาพประชาชนจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพเหล่านั้น ต้องมีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย มีการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้องด้วยข้อมูลวิชาการที่มีหลักฐาน เชื่อถือได้และมีความเหมาะสม เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัยและสมประโยชน์

                ขั้นตอนการขอเครื่องหมาย อย. คือ จัดเตรียมสถานที่ผลิตอาหารให้ได้ตามหลักเกณฑ์วิธีการผลิตที่ดี (GMP: GOOD MANUFACTURING PRACTICE) จัดเตรียมเอกสารโดยติดต่อขอข้อมูลได้ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ผลิตอาหารทุกแห่ง ยื่นเอกสารขออนุญาตตั้งสถานที่ผลิตอาหาร พร้อมนัดเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อตรวจสถานที่ ยื่นขอเอกสารอนุญาตขอรับเลขสารบบ “13 หลัก” (เลข อย.) ตามแต่ชนิดของผลิตภัณฑ์ 3 กลุ่ม ได้แก่ อาหารควบคุมเฉพาะ, อาหารที่กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน และอาหารที่ต้องมีฉลาก ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะต้องสะอาด ปลอดภัย และมีคุณภาพหรือมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ผู้ผลิตอาจต้องขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายก่อนที่จะผลิตเพื่อจำหน่ายต่อไป นี่คือเรื่องพื้นฐานในทางธุรกิจที่ผู้ประกอบการต้องเรียนรู้และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดในกรณีที่ผู้ประกอบการไม่สันทัดในการเดินเอกสารก็มีหลายบริษัทที่เข้าทำหน้าที่รับดำเนินการแทน

เอกสารอ้างอิง

  • โรงงานกาแฟ  (ออนไลน์). สืบค้นจาก :  https://cutt.ly/jeoVaHx https://pantip.com/topic/30990172 https://pantip.com/topic/31604891    [13/10/2562]
  • กระบวนการผลิตกาแฟผงสำเร็จรูป(ออนไลน์). สืบค้นจาก : http://www.arda.or.th/kasetinfo/south/coffee/used/01-02.php [13/10/2562]
  • จีเอ็มพี  (ออนไลน์). สืบค้นจาก :  http://elib.fda.moph.go.th/library/fulltext1/public/picture.asp?temp=13839 [13/10/2562]

ใส่ความเห็น