ข้อคำนึงถึงมาตรฐานกาใช้วัตถุดิบเจือปนอาหาร ที่เป็นไปตาม ประกาศฯ (ฉบับที่ 281) พศ.2547 เรื่องวัตถุเจือปนอาหาร

1.1 มาตรฐานทั่วไปสำหรับการใช้วัตุเจือปนอาหารของโคเด็กซ์ฉบับล่าสุด (Codex General Standard For Food Additive)
1.2 ประกาศสำนักคณะกรรมการ อาหารและยา เรื่องข้อกำหนดการใช้วัตถุเจือปนอาหาร
1.3 ควาเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรณีที่มีความต้องการใช้วัตถุเจือปนอาหารที่มีวัตถุประสงค์การใช้ ชนดอาหารและปริมาณการใช้ที่แตกต่างไปจาก 1-2

อ้างอิง : นฤมล ฉัตรสง่า, การขอรับเลขสารบบอาหาร(เลข อย.)ฯ, สำนักอาหาร